Terminy rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI

Czynności Postępowanie rekrutacyjne Postepowanie uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz 
z dokumentami (podpisanymi przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna 
w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany albo podpis kwalifikowany)
 

od 20. kwietnia 2022 r. do
17. maja 2022 r. do godz. 12.00

 

od 25. lipca 2022 r. do     
28. lipca 2022r.  do godz. 12.00

Wydawanie przez szkołę kształcącą w zawodzie skierowania na badanie lekarskie Od 20. kwietnia 2022r. do
20. lipca 2022r.
 

od 25. lipca 2022 r. do
9. sierpnia 2022 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych do 31. maja 2022 r. do 4. sierpnia 2022 r.
 

Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 4. lipca 2022 r. do
11. lipca 2022 r., do godz. 15:00. 
 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
(w przypadku prowadzenia naboru za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty
Od 8. lipca do 12 lipca 2022 r. do  godz. 15:00.  
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym

19. lipca 2022 r. do godz. 12:00 5. sierpnia 2022 r. do godz. 12:00.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia 
o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
od 19 lipca 2022 r. godz. 12:00 do 22 lipca 2022 r. godz. 12:00 od 5. sierpnia 2022 r. godz. 12:00 do 10 sierpnia 2022 r. godz. 12:00.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
w postępowaniu rekrutacyjnym
25. lipca 2022 r. do godz. 12:00 11. sierpnia 2022 r. do godz. 12:00.
  

DODATKOWO DLA KANDYDATÓW DO  
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
KLASA SPORTOWA
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej  do klas sportowych:

 

13 czerwca 2022 r.
godz. 15.30
20 czerwca 2022 r.
godz. 15.30
SALA GIMNASTYCZNA
ul. Słowackiego 2
Od 1. sierpnia 2022 do   
3. sierpnia 2022
Podanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 15. czerwca 2022 r. 4. sierpnia 2022
Skip to content